Management

Name  Designation 
Mr. Pravin Amre President
Mr. Hiren Kulkarni   
Mr. Vielas Salunkke Vice Presidents
Dr. Vikas M. Dubewar
Mr. Samadhan Sarvankar  
Mr. Mahendra Thakoor  
Mr. Aniruddha Joshi Trustees
Mr. Deepak Vishwasrao  
Mr. Milind Sabnis
Mr. Prakash Nayak
Mr. Avinash Kamat Chairman 
Mr. Deepak Murkar Vice Chairman
Mr. Sanjeev Khanolkar Hon.Gen.Sec.
Mr. Sunil Ramchandran Asst.Gen.Sec.
Mr. Phalgoon Desai Treasurer
Mr. Yogesh Parulekar Tennis Secretary 
Mr. Chandrakant Raut Tennis Member
Mr. Sushant Manjrekar Cricket Secretary
Mr. Rajiv Adhatrao Cricket Member 
Mr. Prashant Gawade Card Secretary
Mr. Pramod Kulkarni Billiards Secretary
Mr. Yogesh Powar  Indoor Secretary
Mr. Satish Gharat Canteen Secretary
Mr. Sanil Samel Committee Members
Mr. Vijaysen G. Pathare